تعرفه ها

تعرفه ها۱۳۹۸/۳/۵ ،۰۵:۱۵:۱۸ +۰۰:۰۰

انواع فرش

 • فرش ماشینی
 • فرش ماشینی
 • فرش ماشینی
 • فرش ماشینی
 • فرش ماشینی
 • فرش ماشینی
 • فرش دستباف
 • فرش ابریشمی
 • کناره ماشینی
 • موکتی

مشخصات

 • ۴*۳ کرم رنگ تراکم بالا
 • ۴*۳ لاکی معمولی
 • ۳.۵*۲.۵ – کرم رنگ تراکم بالا
 • ۳.۵*۲.۵ لاکی معمولی
 • ۳*۲ کرم رنگ تراکم بالا
 • ۳*۲ لاکی معمولی
 • هر متر مربع
 • هر متر مربع
 • هر متر مربع
 • هر متر مربع

هزینه خدمات

 • ۴۰.۰۰۰ تومان
 • ۳۷.۰۰۰ تومان
 • ۳۵.۰۰۰ تومان
 • ۳۲.۰۰۰ تومان
 • ۳۰.۰۰۰ تومان
 • ۲۸.۰۰۰ تومان
 • ۵.۰۰۰ الی ۱۱.۰۰۰ تومان
 • ۱۲.۰۰۰ الی ۱۵.۰۰۰ تومان
 • ۲.۵۰۰ الی ۳.۵۰۰ تومان
 • ۲.۰۰۰ تومان

تعرفه ها

 • فرش ماشینی کرم رنگ تراکم بالا 4*3 40,000 تومان
 • فرش ماشینی لاکی معمولی 4*3 37000 تومان
 • فرش ماشینی کرم رنگ تراکم بالا 2.5*3.5 35000 تومان
 • فرش ماشینی لاکی معمولی 3.5*2.5 32000 تومان
 • فرش ماشینی کرم رنگ تراکم بالا 3.2 30,000 تومان
 • فرش ماشینی لاکی معمولی 3.5*2.5 32000 تومان
 • فرش دستباف هر مترمربع 5000 الی 11000 تومان
 • فرش کناره ماشینی هر مترمربع 2,500 الی 3,500 تومان
 • فرش ابریشمی هر مترمربع 12000 الی 15000 تومان
 • موکتی هر مترمربع 2000 تومان

آخرین نوشته ها